คำแนะนำในงานปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
คำแนะนำในงานปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานปฏิบัติงาน

คำแนะนำและการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สาหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
  • หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทางานควรสวมหน้ากากอนามัย
    และหากไม่มีหน้ากากอนามัย ให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน
  • หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงาน
    หรือแนะนำให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด ยินดีให้บริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ระบบ CCTV
พร้อมให้บริการในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง