พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. 2558

พนักงานของเราทุกคน ต้องผ่านการอบรม 40 ชม. ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. 2558
โดยมีตัวอย่าง เนื้อหาการอบรมดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  • กฎหมายอาญา จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  • การตรวจตรา การสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ
  • การจดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้องตามกฎหมายและการรักษาความลับ
  • การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
  • การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน, การใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น